Vraag & Antwoord

Algemeen

Het bestemmingsplan voor het project Twelve is reeds onherroepelijk. Ook de (bouw)vergunning is reeds aangevraagd. Deze vergunningsaanvraag wordt momenteel behandeld door de gemeente Hoeksche Waard.

De definitieve invulling wordt momenteel uitgewerkt door de landschapsarchitect. De informatie op de website geeft een goede indicatie en zal binnenkort verder uitgebreid worden.

Het project staat in een groene omgeving. Beeldbepalende bomen op het terrein zijn door een deskundige beoordeeld op kwaliteit en levensvatbaarheid. De bomen die als behoudens waardig zijn gekwalificeerd en niet in de weg staan voor de bouw, worden behouden. Daarbij zal na de bouw veel nieuw groen aangeplant worden.

Momenteel werken we een impressie uit waarop je straks kunt zien hoe de binnenplaats vormgegeven zal worden. 

De gemeenschappelijke binnentuin wordt eigendom van de toekomstige bewoners en zal in eigendom en beheer van de VvE vallen. Deze vereniging regelt het beheer en het onderhoud van het gebouw en de binnentuin. Alle eigenaren van een woning in Twelve zijn lid van de VvE. De VvE heeft een bestuur dat de taken uitvoert. 

Op dit moment is er nog geen makelaar aangesteld. De definitieve koopprijzen zullen voor de verkoop start vastgesteld worden.

Het streven is om voor de zomer een start verkoop evenement te organiseren. Zodra de start verkoop datum vastgesteld is, wordt deze aangekondigd op de website en via de nieuwsbrief. Zodra de verkoop van start is gegaan kun je op één of meer bouwnummers inschrijven. De uitgebreide verkoopprocedure zal voorafgaand beschreven en toegelicht worden.

Bij het toewijzen van een woning waarbij meerdere kandidaten interesse hebben in hetzelfde bouwnummer, kijken we of een kandidaat een financiële check of, als je uit eigen middelen betaalt, een verklaring ‘aankoop uit eigen middelen’ heeft meegezonden. Het (laten) uitvoeren en meezenden van een financiële check kan dus in je voordeel werken.

De ontwikkelaar zal de toewijzing doen op basis van de verkregen gegevens, eerste voorkeuren en een zo optimaal mogelijke bezetting van het project.

  • Is er slechts 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen.
  • Bij het toewijzen van woningen waarvoor meerdere kandidaten zijn, is de kandidaat die een financiële check heeft gedaan en deze heeft bijgevoegd in het voordeel;
  • Als bovenstaand criterium voor meerdere kandidaten gelijk is, dan beslist de ontwikkelaar uiteindelijk door loting aan welke kandidaat de woning wordt toegewezen;
  • De overige kandidaten worden op de reservelijst geplaatst en door de makelaars op de hoogte gehouden.

Met een financiële check willen we er zoveel mogelijk voor zorgen dat we een woning exclusief reserveren voor diegene voor wie de aankoop financieel haalbaar is. Daarom kijken we bij het toewijzen van een reservering waarbij meerdere kandidaten interesse hebben in hetzelfde bouwnummer of een kandidaat een financiële check heeft laten doen. Dit kan dus zeer in je voordeel werken. Een financiële check geeft aan dat je weet wat je bij de bank kunt lenen. Je kunt ons dit laten weten door een document van je bank, hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker bij je inschrijving mee te sturen. Betaal je uit eigen middelen dan kun je ons een verklaring ‘aankoop uit eigen vermogen’ sturen.

Nee, dat is bij inschrijving niet vereist. Het (laten) uitvoeren en meezenden van een financiële check kan wel in je voordeel werken bij de toewijzingsprocedure.

De meeste banken verstrekken een rentekorting voor energiezuinige koopwoningen. Omdat de woningen duurzaam en energiezuinig zijn ontwikkeld, loont het om te informeren naar de voorwaarden van je hypotheekverstrekker.

Planning

Het huidige voornemen is om nog voor de zomer van 2024 in verkoop te gaan. Momenteel zijn we druk bezig met de technische uitwerking en het opmaken van alle verkoop/contractstukken. 

De start van de bouw is sterk afhankelijk van de afgifte van de vergunning en een succesvolle verkoop. De huidige prognose is om te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2025.

Deze werkzaamheden zullen dan starten met de sloop van de huidige opstallen, het bouwrijp maken van het gebied en (voor) aanleg van toekomstige ondergrondse infra ten behoeve van riolering en nutspartijen. Hierna start de bouw van Twelve.

We verwachten een totale bouwtijd van ruim 1,5 jaar.

Met de huidige planning verwachten we dat dit medio 2026 zal zijn.

Juridisch

Ja, alleen voor de woningen tot € 247.000,- zal er een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding met derdenbeding opgenomen worden in de akte van levering. De bedingen van de gemeente hebben als doel dat de goedkope woningen ook in het goedkope segment zullen blijven waarvoor zij bedoeld zijn en niet direct (met winst) doorverkocht zullen worden.

De voorwaarden zullen inhouden dat: Koper zich verplicht de woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met eventueel partner en/of gezinsleden) te bewonen en die woning met de daartoe behorende grond niet aan derden te zullen doorverkopen dan wel verhuren of anderszins in gebruik te geven. Bij het niet- of niet behoorlijk nakomen van deze verplichting is de boete € 25.000,-. Deze voorwaarden vervalt nadat Koper de woning gedurende vijf achtereenvolgende jaren heeft bewoond. Ontheffing hiervan kan in een aantal (redelijke) gevallen worden verleend door de gemeente.

Nee. Er wordt later in het proces een projectnotaris voor Twelve aangesteld.

De Langen & van den Berg en Nieuw Vastgoed.

De Langen & van den Berg is mede ontwikkelaar en bouwt het project Twelve Oud-Beijerland.

Ja, op de woningen is de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw van toepassing. Dit is een officieel door de overheid erkend waarborgcertificaat, waarvan kopers bij levering van de woning een certificaat ontvangen. Dit beschermt je tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en voor bouwkundige gebreken na oplevering. Zie voor meer informatie de website: woningborg.nl.

Parkeren

Er komt een ondergrondse stallinggarage met 54 parkeerplaatsen. Daarnaast is ook in de directe omgeving parkeergelegenheid voorzien. Voordat de verkoop start is er meer informatie beschikbaar over de voorwaarden, afname en toewijzing van parkeerplaatsen.

Deze informatie wordt momenteel nader uitgewerkt en zal voor de verkoop start bekend zijn.

Parkeerplaatsen kunnen hiervoor worden voorbereid. Details worden momenteel verder uitgewerkt. Voor de verkoop start is deze informatie beschikbaar. 

Op het parkeerterrein buiten.

In de kelder komen bergingen voor de appartementen in het midden en hogere segment waar fietsen e.d. gestald kunnen worden. De appartementen in het goedkope segment zijn voorzien van bergkasten voor opslag, waar geen fietsen in passen. Voor deze 19 appartementen komt er een fietsenstalling voorzien van 38 fietsenklemmen.
 

Woningen

Het project voorziet in een breed aanbod van koopwoningen. 

Twelve is een duurzame, energiezuinige ontwikkeling. Het energieverbruik zal laag zijn. De woningen worden volgens de BENG norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw) opgeleverd. 

Ja op het dak van het appartementsgebouw. De hoeveelheid zonnepanelen verschillen per woning. In de technische omschrijving, die straks voor de start van de verkoop beschikbaar is, kun je hier meer over lezen.

Nee, de woningen worden niet standaard voorzien van een keuken. Bij oplevering van de woningen zijn wel de nodige voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van de keuken. 

Ja, de woningen worden standaard voorzien van sanitair en tegelwerk in badkamer en toilet(ten). Na aankoop van een woning kun je met de kopersbegeleiding je persoonlijke wensen bespreken.

Nadat je de koopovereenkomst en de sloop- en aannemingsovereenkomst hebt ondertekend, word je uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking met de kopersbegeleider van De Langen & van den Berg. De kopersbegeleider beantwoordt gedurende het hele bouwproces al je vragen.

Woonwensen

Deze informatie wordt nog nader uitgewerkt en zal bekend zijn voordat de verkoop start.

De woningen voldoen aan de ontwerpuitgangspunten voor een toekomstbestendige, gelijkvloerse woning. Het ontwerp is hierop door Woonkeur getoetst.

Nee. Het project is als geheel uitgewerkt en met specifieke materialen afgestemd op de omgeving en op de vergunning en daarbij behorende regels. Het is zodoende niet mogelijk om gevelwijzigingen door te voeren.

Nee dit is niet mogelijk.